ALV C.V. De Raopers maandag 3 april 2023

Aan de leden van Carnavalsvereniging de Raopers

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze vergadering is op Maandag 3 april om 20.00 uur in het Dorpshuis. 

De agenda voor deze avond is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vergadering van 21 april 2022
 3. Mededelingen vanuit het bestuur/terugblik afgelopen seizoen
 4. Carnaval seizoen 2022-2023
 5. Jeugdcarnaval 2022-2023 (Jeugdcommissie)
 6. Verslag kascontrolecommissie
  – Verkiezing kascontrolecommissie
 7. Financieel verslag door de penningmeester
 8. Verkiezing Prinsencommissie
  Tijdens de ALV kan men zich aanmelden voor de Prinsencommissie. In tegenstelling tot vorige jaren bieden we iedereen nu ook de mogelijkheid om zich als koppel of als groepje van 3 aan te melden. We hebben vanuit de leden vernomen dat hier behoefte aan is en daar willen we dan ook graag gehoor aan geven. Let wel: aanmelding PC kan alleen tijdens de ALV.

  Pauze

 9. Bestuursverkiezing
  Aftredend is Martijn van den Baar (niet herkiesbaar). Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden via het secretariaat voor 31 maart 2023 (secretariaat@cvderaopers.nl).
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Graag tot 3 april.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

C.V. de Raopers

Laurenz Hagedoorn (Voorzitter)